By- og Landskabsstyrelsen

Bilag 6
Belastning, kilder og koncentrationer af lægemiddelstoffer

1. Generelt om udregningerne

For de 8 områder, identificeret i nærværende projekt, er der indhentet oplysninger, på amtsniveau, om lægemiddelforbruget både i primærsektoren og på hospitalerne på lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Ved anvendelse af oplysninger om befolkningstæthed, renseanlæg (PE) i området, husholdningsspildevandet (PE), industrispildevandet (PE), antal sengepladser på de hospitaler der er i de enkelte områder, samt antallet af ferskvandsdambrug og deres foderforbrug, har det været muligt at estimere lægemiddelforbruget i området. Renseanlæggenes PE er kendt, hvorfor det er muligt at estimere en lægemiddelkoncentration for hvert områdes spildevand. Derudover er antallet af gram lægemiddelstof / PE udregnet, der gør at vi kan sammenligne lægemiddel ”load´en” i de enkelte områder. Dette er gjort for de 20 mest anvendte lægemiddelstoffer i de pågældende områder, samt 2 SSRI stoffer (citalopram og fluoxatine), 3 anti-østrogener/antiandroger (tamoxifen, flutamid og fluvestrant) og steroid hormonerne, 17 alpha-ethinyløstradion, 17 beta-østradiol og østriol, der alle anvendes som lægemidler. SSRI stofferne, anti-østrogerne/anti-androgener samt steroidøstrogener, er alle er stofgrupper, der er identificeret i dette arbejde, som stoffer der muligvis kan have en effekt på fisk. For Agersø er lægemiddelforbruget i Danmark lagt til grund for beregningen, hvor der for de andre områder er anvendt forbrugsdata fra det pågældende amt. Derfor er top 20 listen over lægemiddelkandidaterne også forskellig fra område til område, da lægemiddelforbruget har en vis heterogenitet i Danmark. Ved beregningerne af lægemiddelforbruget i det enkelte område, har vi anvendt de samme områdespecifikke data, som for de miljøfremmede stoffer, der er beskrevet i et andet kapitel i dette arbejde. Derfor er de ikke gentaget her.

Afslutningsvis har forfatteren sammenlignet de estimerede spildevandskoncentrationer med målinger pubbliseret i litteraturen og de danske data der findes for de pågældende stoffer i behandlet spildevand.

Der er der ikke taget hensyn til metabolisering af stofferne i patienterne og tallene er heller ikke korrigeret for bionedbrydning i renseanlægget ved beregningerne.

Mere end 95% (efter vægt) af den medicin der anvendes i landbruget til køer, får og grise er antibiotika og antiparasitære midler. Det er vurderet at de ikke har effekt på Ålekvabber og andre fiskearter, da de ikke har en farmakologisk effekt på fisk og data for akuttoksicitet indikere at data ikke er toksisk da EC50 ofte findes i g/l niveau. De anvendte antibiotika i landbruget er heller ikke kendte for at udvise genotoksiske eller teratogene egneskaber.  Derfor er antibiotika mængden anvendt i landbruget ikke kvantificeret for de enkelte områder og videre vurderet.

Århus

Århus

Området er en del af Århus Amt og dataestimeringen er grundlagt i lægemiddelforbruget i Århus amt. Området huser flere sygehuse bl.a. Århus sygehus, Århus Amtssygehus, og Skejby sygehus. 68% af sengepladserne i  amtet er belæggende i området. Sygehusenes medicinforbrug er inddraget i områdets medicinforbrug.

Top 20 lægemidlerne

Acetylsalicylsyre, paracetamol og ibuprofen er de mest anvendte lægemiddelstoffer i området og findes i størrelsesordenen 4-32 g/PE. Denne mængde resulterer i en estimeret koncentration på mellem 42,6 og 324 µg/l i spildevandet. Sammenligner man dette med data målt i både udlandet og i Danmark, vil man se at stofferne i virkeligheden findes i meget lavere koncentrationer i miljøet. Det indikere, som også førhen publiceret, at disse stoffer nedbrydes let i miljøet, hvorfor man sjældent vil finde koncentrationer over 1 µg/l i spildevand af disse stoffer.

Anderledes forholder det sig med flere af de andre top-20lægemiddelstoffer. De kan estimeres til at findes i koncentrationsområdet 1-4 µg/l i spildevand. Der findes ikke mange data for disse stoffers aktuelle koncentration i miljøet og i renset spildevand. Forfatteren har tidligere målt Metroprolol, Cimetidin og Oxcarbazepin i koncentrationer på mellem 0,5 og 1 µg/l i lynettens udløb. Da de målte og estimerede koncentrationer for disse stoffer er mere i overensstemmelse, må man forvente at disse stoffer måske er mere persistente end acetylsalicylsyre og paracetamol – men igen der findes meget få målinger. Ibuprofen metaboliseres overvejende til hydroxy-ibuprofen og carboxy-ibuprofen hvorfor ibuprofen måles i lave koncetrationer i rigtige spildevandsprøver.

Tabel 1. Beregning af data for Århus området

Klik her for at se tabellen.

SSRI stofferne estimeres til at findes i koncentrationsområdet 0,1 -1 µg/l, dvs. i lidt lavere koncentration end top 20 stofferne. De anti-østrogene og anti-androgene lægemidler estimeres alle til at findes i et niveau på størrelse eller over steroidøstrogenerne, dvs. 2-80 ng/l. Flutamid er estimeret til at skulle kunne findes i en koncentration på 200 ng/l. Kun tamoxifen er målt i behandlet spildevand i en koncentration på 0,013-0,053 µg/l, hvilket passer godt med den estimerede koncentration på 0,07 µg/l for Århus området. Hvis vi ser på steroidøstrogenerne estimeres de en faktor 10 til 100 højere end der Stuer-Lauridsen et al. 2005 fandtes i Danske prøver af behandlet spildevand.

Randers Fjord

Randers Fjord

I området ligger Randers Centralsygehus der bidrager til det samlede spildevands load. Hospitalet har 369 (15%) af Århus amts samlede hospitals sengepladser. Der er ingen ferskvandsdambrug i området. Lægemiddelforbruget for området er opgjort på grundlag af data for Århus Amt.

Lægemiddel ”load´en” er generelt høj i dette område set som g lægemiddelstof /PE der så også resulterer i en højere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer om top20 lægemidlerne (se Århus Amt), SSRI, anti-hormonerne og steroidhormonerne er også gældende for dette område.

Tabel 2. Beregning af data for Randers Fjord

Klik her for at se tabellen.

Agersø

Agersø

Der er ingen hospitaler på Agersø og lægemiddelforbruget på Agersø er estimeret fra hele Danmarks lægemiddelforbrug. Antallet af personer der opholder sig på Agersø er indikeret ved de 41562,9 PE der dannes i husholdningsspildevand. Derfor er lægemiddelforbruget på Agersø regnet som 41562,9/5948291 PE. Tallet 5948291 PE, er det samlede mængde husholdningsspildevand i Danmark. Det vil sige at 0,70% af det samlede medicinforbrug i den danske primærsektor udledes på Agersø.

Der er ingen dambrug på Agersø som kan være kilde til belastning og 95% af den medicin der anvendes i landbruget til køer, får og grise er antibiotika og antiparasitære midler. Der er vurderet at de ikke har effekt på Ålekvabber og andre fiskearter, da de ikke har en direkte farmakologisk effekt, og genotoksiske og teratogene effekter er ikke kendt for de antibiotika der primært anvendes i landbruget.  Derfor er antibiotika anvendt i landbruget ikke vurderet videre.

Lægemiddel ”load´en” er generelt høj i dette område, set som g lægemiddelstof /PE, der så også resulterer i en højere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer om top20 lægemidlerne (se under Århus Amt) er også gældende for dette område.

Tabel 3. Beregning af data for Agersø

Klik her for at se tabellen.

Odense Fjord (havenennære stationer) indre

Odense Fjord (havenennære stationer) indre

Lægemiddelforbruget i området er opgjort ud fra lægemiddelforbruget for Fyns Amt. I området ligger Odense Universitetshospital der bidrager til det samlede spildevands load. Hospitalet har 1209 (69%) af Fyns amts samlede hospitalssengepladser. Der er ingen ferskvandsdambrug i området.

Lægemiddel ”load´en” er generelt lav i dette område, set som g lægemiddelstof /PE, der så også resulterer i en lavere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer om top20 lægemidlerne (se Århus Amt), SSRI, den anti-østroge og anti-androgene stoffer, samt steroidøstrogerne er også gældende for dette område.

Tabel 4. Beregning af data for Odense Fjord (havne nære områder)

Klik her for at se tabellen.

Odense Fjord (ydre stationer)

Odense Fjord (ydre stationer)

Lægemiddelforbruget i området er opgjort ud fra lægemiddelforbruget for Fyns Amt. Der er ingen hospitaler, og ferskvandsdambrug i området.

Lægemiddel ”load´en” er den laveste i dette område, set som g lægemiddelstof /PE, der så også resulterer i en lavere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer om top20 lægemidlerne (se Århus Amt),, SSRI, den anti-østroge og anti-androgene stoffer, samt steroidøstrogerne er også gældende for dette område.

Tabel 5. Beregning af data for Odense Fjord (ydre områder).

Klik her for at se tabellen.

Roskilde fjord

Roskilde fjord

Lægemiddelforbruget for området er opgjort på grundlag af tal for Roskilde Amt. Ca 67% af hospitalssengene i Roskilde Amt er placeret i dette område. Både Roskilde Amtssygehus og Amssygehus fjorden er i området. Der er ingen ferskvandsdambrug.

Lægemiddel ”load´en” er generelt høj i dette område set som g lægemiddelstof /PE der så også resulterer i en højere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer (se Århus Amt) om top20 lægemidlerne, SSRI, anti-hormonerne og steroidhormonerne er også gældende for dette område.

Tabel 6. Data for Roskilde

Klik her for at se tabellen.

Frederiksværk Bredning

Frederiksværk Bredning

Lægemiddelforbruget er opgjort i dette område ud fra opgørelse for Frederiksborg Amt. Der er ingen hospitaler eller dambrug i området.

Lægemiddel ”load´en” er generelt høj i dette område set som g lægemiddelstof /PE der så også resulterer i en højere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer (se Århus Amt) om top20 lægemidlerne, SSRI, anti-hormonerne og steroidhormonerne er også gældende for dette område.

Tabel 7. Data for Frederiksværk Bredning

Klik her for at se tabellen.

Vejle Fjord

Vejle Fjord

Lægemiddelforbruget er opgjort efter forbruget i Vejle Amt. Vejle centralsygehus ligger i området og ca. 25 % af hospital sengepladserne i vejle amt findes i området. Der er et dambrug i området hvor lægemiddelforbruget er kvantificeret.

Lægemiddel ”load´en” i Vejle området er det højeste af de 8 områder set som gram lægemiddelstof /PE. Det resultere også i en højere estimeret lægemiddelkoncentration i spildevandet. Ovenstående kommentarer (se Århus Amt) om top20 lægemidlerne, SSRI, anti-hormonerne og steroidhormonerne er også gældende for dette område.

Tabel 8. Beregning af data for Vejle fjord

Klik her for at se tabellen.

Sammenligning af de 8 områder

Tabel 9 og 10 sammenligner den mængde lægemiddelstof der potentielt anvendes i de 8 områder, som g lægemiddelstof /PE. Som det ses varierer tallet områderne imellem. Vejle fjord området har generelt de højeste værdier (Acetylsalicylsyre på 69 g/PE). Der findes en mellemgruppe bestående af Agersø, Frederiksværk Bredning, Randers Fjord, og Roskilde Fjord (Acetylsalicylsyre på ca. 55 g/PE) hvor lægemiddel load´en er mindre. Den laveste gruppe består af Århus, samt de 2 Odense områder ( Acetylsalicylsyre på mellem 28- 32 g/PE), dvs. hvor lægemiddelpresset på recipienten er halvt så højt som på Vejle fjord.

Vejle fjord er det eneste område hvor der findes et dambrug med et antibiotikaforbrug. Data viser at g antibiotika /PE er ganske lave for dambruget og findes i størrelsesorden: 0,21 g/PE for Trimetoprim og ned til 0,0001 g/PE for Tiamulin, Penicillin og Tetracyclinerne.

Det har generelt heller ingen den store betydning, om der findes hospitaler eller ej inden for området. Sammenligner man Odense Fjord (indre) hvor Odense Universitetshospital medtælles med Odense fjord (ydre) hvor de ikke befinder sig hospitaler i området ses det at lægemiddelloaden er næsten ens. Acetylsalicylsyre findes til at være ca. 28 g/PE i begge områder. Det samlede lægemiddelforbrug på hospitaler i Danmark er ubetydelige i forhold til primærsektoren og udgør mellem 2 og 4 % af det samlede lægemiddelforbrug i et amt, afhængigt af hvor mange hospitaler der findes. Der kan dog være den forskel, at visse lægemiddelstoffer, som de anti-østrogene og anti-androgene cancer lægemidler, der overvejende kun anvendes på hospitaler og som derfor vil være til stede i langt højere mængder i et område med hospitaler end i et uden. Det er også tilfældet, når man sammenligner de 2 Odense områder, hvor Tamoxifen og flutamid findes til at være 0,01 og 0,02 g/PE for Odense Fjord (indre) hvor Odense Universitetshospital ligger, og som 0,0004 g/PE og 0,0008 g/PE for Odense Fjord (ydre) hvor der ikke findes et hospital.

Tabel 9. sammenligning af lægemiddel ”loads” i områderne Agersø, Frederiksværk Bredning, Randers Fjord og Århus.

Klik her for at se tabellen.

Tabel 10. sammenligning af lægemiddel ”loads” for områderne Odense fjord (indre), Odense fjord (ydre), Roskilde og Vejle fjord.

Klik her for at se tabellen.