By- og Landskabsstyrelsen

Misdannet ålekvabbeyngel og andre biologiske effekter i danske vandområder

– Litteraturudredning

2007

forsidebillede

Resumé

Viden om ålekvabbeyngel er gennemgået sammen med en lang række andre datakilder med fokus på effektparametre relateret til reproduktionsskadende effekter i miljøet. Det skønnes ikke at finneråd, forekomsten af Vibrio-arter, iltmangel, temperatur eller saltholdighed direkte kan påvirke misdannelser i ålekvabbeyngel. Misdannelser forekommer hyppigere med stigende menneskeskabt belastning med miljøfarlige stoffer. I moniteringsdata kan der ikke peges på enkelte stoffer som årsag, men der forekommer miljøfarlige stoffer (kobber, TBT, lokalt PCB) og muligvis enkelte lægemidler som kan medføre beslægtede effekter i miljøet.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Denne publikation findes kun som netudgave