By- og Landskabsstyrelsen

Bilagsoversigt

Bilag A Østjylland: afgrænsning

Kommuner Tidligere kommuner
Billund Billund, Grindsted,
Favrskov 14 Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev
Fredericia Fredericia
Haderslev 15 Gram, Haderslev, Vojens
Hedensted Hedensted, Juelsminde, Tørring-Uldum 16
Horsens Brædstrup 17, Gedved, Horsens
Kolding 18 Kolding, Lunderskov, Christiansfeld 19, Vamdrup
Middelfart Middelfart, Ejby, Nørre Aaby
Norddjurs 20 Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø
Odder Odder
Randers 21 Langå 22 , Nørhald, Purhus, Randers, Sønderhald 23
Silkeborg Gjern, Silkeborg, Them, Kjellerup
Skanderborg 24 Galten, Hørning, Ry, Skanderborg
Syddjurs Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm, Rønde
Vejen Rødding, Brørup, Holsted, Vejen
Vejle 25 Vejle, Jelling, Give, Børkop, Egtved 26
Århus Århus

Konverteringsnøgle fra den tidligere til den nuværende kommuneinddeling

Strukturreformens nye kommuner består for det meste af en sammenlægning af tidligere kommuner, men i processen blev 12 tidligere kommuner fordelt på flere nye kommuner. Af de 12 kommuner har otte berøring med den afgrænsning af Østjylland, som dette projekt arbejder med. Dette har indflydelse på analysen, da den statistik, vi arbejder med, er opdelt på de tidligere kommuner. Denne statistik er nødvendig for at kunne analysere de sidste 10-15 års vækst i området. Brugen af gamle kommuner skaber endvidere bedre forudsætninger for en statistisk analyse af f.eks. betydningen af jernbanestationer og bycentre for erhvervsudviklingen. I de fleste tilfælde, hvor tidligere kommuner er delt, er problemet til at overskue, da der ofte kun er tale om et enkelt sogn, svarende til en 10-15% af befolkningen, som ikke sammenlægges med resten af kommunen. Dette vurderes til ikke at indvirke signifikant på resultaterne af en erhvervsanalyse. I et enkelt tilfælde er problemet dog lidt større. Sønderhald Kommune blev delt mellem Randers og Norddjurs kommuner, hvor 53% af befolkningen tilfalder Randers og 47% Norddjurs. Mht. bymæssig bebyggelse fortsætter ligheden. En kort analyse af erhvervsstrukturen peger dog i retning af, at Sønderhalds erhvervsstruktur er domineret af bymæssige funktioner, som minder mere om Randers end om Norddjurs, hvorfor vi har ladet Sønderhald indgå i Randers Kommune.

Bilag B Lokaliseringskvotienten

Lokaliseringskvotienten (LQ) er beregnet som:

(1) LQij = Kij/Kj / Ni/N,

hvor Kij er beskæftigede i erhverv i i kommune j, Kj er alle beskæftigede i kommune j, Ni er alle beskæftigede i erhverv i i Danmark eller Østjylland og N er alle beskæftigede i Danmark eller Østjylland. Er LQ > 1 er der en koncentration af beskæftigede set relativt til alle beskæftigede, hvorimod er LQ < 1 er der en underrepræsentation. En koncentration indikerer således en relativ specialisering i kommunen set i forhold til, hvad man kan forvente ud fra den nationale eller regionale sammensætning. Metoden har sine problemer, men det kan give en indsigt i specialiseringsprofiler og hvor man skal søge efter yderligere forklaringer (for yderligere kritik se f.eks. Nielsen, 2007).

LQ 2006 Byregion København Byregion Østjylland Danmark uden for byregionerne Beskæftigelse i Byregion Østjylland
Landbrug, jagt mv. 0,21 1,04 1,67 18.224
Skovbrug mv. 0,33 1,50 1,32 1.220
Fiskeri mv. 0,14 0,48 2,03 400
Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave 0,02 1,93 1,36 51
Udvinding af råolie og naturgas mv. 0,46 0,07 1,96 34
Råstofudvinding i øvrigt 0,29 0,77 1,74 233
Fremstilling af fødevarer og drikkevarer 0,39 1,24 1,41 18.715
Tobaksindustri 1,23 0,62 1,00 165
Tekstilindustri 0,25 1,19 1,55 1.660
Beklædningsindustri 0,56 0,94 1,41 538
Læderindustri 0,35 1,14 1,50 98
Træindustri 0,17 1,12 1,66 3.609
Papirindustri 0,41 2,07 0,95 3.224
Grafisk industri 1,16 1,09 0,82 8.064
Mineralolieindustri mv. 1,11 1,05 0,88 222
Kemisk industri 1,84 0,54 0,51 3.454
Gummi- og plastindustri 0,90 1,28 0,94 5.672
Sten-, ler- og glasindustri mv. 0,44 1,13 1,42 3.751
Fremstilling af metal 0,50 0,95 1,46 1.082
Jern- og metalvareindustri 0,45 1,18 1,38 11.119
Maskinindustri 0,38 1,12 1,48 14.657
Fremstilling af kontormaskiner og it-udstyr 1,05 1,47 0,71 402
Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 0,34 1,21 1,46 5.522
Fremstilling af telemateriel 0,73 1,08 1,19 1.592
Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. 1,49 0,79 0,69 2.788
Fremstilling af biler mv. 0,20 2,36 0,98 3.029
Fremstilling af andre transportmidler 0,38 0,92 1,58 1.750
Møbelindustri og anden industri 0,29 1,81 1,19 10.078
Genbrug af affaldsprodukter 1,11 0,24 1,31 32
El-, gas- og varmeforsyning 1,03 0,86 1,04 2.318
Vandforsyning 0,73 0,90 1,28 430
Bygge- og anlægsvirksomhed 0,87 1,00 1,11 39.640
Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer 0,78 1,14 1,12 15.619
Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv. 1,13 1,09 0,84 38.551
Detailhandel undtagen med biler mv. reparationsvirksomhed 0,96 1,02 1,02 45.182
Hotel- og restaurationsvirksomhed 1,05 0,94 0,99 17.817
Landtransport rørtransport 0,96 1,08 0,99 16.818
Skibsfart 1,40 0,52 0,91 667
Lufttransport 2,30 0,44 0,16 587
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport rejsebureauvirksomhed og transportf 1,33 1,10 0,65 8.124
Post og telekommunikation 1,26 1,16 0,69 13.017
Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed 1,38 0,80 0,78 9.608
Forsikringsvirksomhed 2,01 0,46 0,40 1.752
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikri 1,85 0,76 0,38 752
Virksomhed i forbindelse med fast ejendom 1,20 0,88 0,89 7.506
Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv. 1,09 1,14 0,84 1.948
IT-servicevirksomhed 1,77 0,83 0,42 8.012
Forskning og udvikling 2,09 0,53 0,31 1.398
Anden forretningsservice 1,29 0,98 0,76 47.577
Offentlig administration, forsvar og socialforsikring 1,22 0,73 0,95 23.065
Undervisning 0,97 1,01 1,02 45.901
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 0,96 1,00 1,03 109.145
Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv. 0,86 0,91 1,17 4.185
Organisationer og foreninger i.a.n. 1,31 0,83 0,83 7.536
Forlystelser, kultur og sport 1,43 0,78 0,75 9.793
Anden servicevirksomhed 1,10 0,89 0,97 4.534
Private husholdninger med ansat medhjælp 0,76 2,54 0,39 1.152
Uoplyst 1,02 0,92 1,03 1.903
Internationale organisationer mv. 2,70 0,00 0,05 0

(Kilde: Danmarks Statistik)

Bilag C Vækst i beskæftigelsen med universitetsuddannelse 1993 - 2006 - årlig gennemsnitlig vækstrate.

Kommune 1993-2006 1993-1996 1996-2002 2002-2006 2002-2004 2004-2006
% % % % % %
Billund 2,58 8,68 1,60 -0,34 2,68 -3,27
Favrskov 5,34 7,82 3,09 6,94 1,63 12,51
Fredericia 4,87 6,03 3,22 6,52 5,84 7,19
Haderslev 3,38 5,43 2,95 2,51 1,14 3,90
Hedensted 5,08 7,80 4,73 3,62 5,07 2,19
Horsens 4,50 7,29 2,92 4,82 3,14 6,53
Kolding 6,84 9,53 5,05 7,56 7,53 7,60
Middelfart 3,56 -1,00 4,70 5,38 4,52 6,24
Norddjurs 2,70 4,77 1,94 2,32 3,54 1,11
Odder 2,65 6,90 1,90 0,68 3,90 -2,44
Randers 4,58 7,30 2,25 6,10 4,94 7,28
Silkeborg 5,41 6,04 4,69 6,02 4,91 7,15
Skanderborg 5,67 7,81 4,65 5,61 1,86 9,50
Syddjurs 4,07 6,18 2,13 5,44 6,02 4,86
Vejen 2,46 5,39 0,20 3,73 0,20 7,39
Vejle 3,95 5,51 4,21 2,41 0,26 4,61
Århus 5,68 5,55 6,27 4,89 3,89 5,90
Østjylland samlet 5,14 6,06 4,89 4,83 3,78 5,89

(Kilde: Danmarks Statistik)

Bilag D Befolkningstilvæksten i Østjylland 1993 - 2007

Kommuner 1993-2000 2000-2007 1993-2007
% % %
Billund 2,7 0,4 3,1
Favrskov 6,2 13,3 20,3
Fredericia 2,7 2,5 5,2
Haderslev 1,8 5,0 6,9
Hedensted 5,2 3,4 8,8
Horsens 2,8 5,2 8,2
Kolding 5,2 4,5 10,0
Middelfart 3,8 5,1 9,2
Norddjurs 2,4 -2,1 0,2
Odder 4,7 7,9 13,0
Randers 0,9 1,5 2,5
Silkeborg 5,1 7,4 12,9
Skanderborg 6,6 10,1 17,4
Syddjurs 6,3 5,0 11,7
Vejen 2,2 2,2 4,4
Vejle 4,2 4,5 8,8
Århus 5,0 4,0 9,2
Hele Østjylland 4,0 4,7 8,9
Danmark 2,9 2,2 5,14
Hovedstadsområdet 3,3 2,3 5,75

De mørke blå felter markerer de kommuner, hvis befolkningstilvækst ligger under vækstraten i Østjylland i de forskellige perioder. (Kilde: Danmarks Statistik).

Bilag E Aldersgrupper i forhold til den totale befolkning (%)

Bilag E  Aldersgrupper i forhold til den totale befolkning (%)

Bilag F Nettotilflyttede til østjyske kommuner (fra Danmark)

Kommuner 1993-2000 2001-2007 1993-2007
Billund -688 -586 -1.274
Favrskov 242 1.237 1.479
Fredericia -17 626 609
Haderslev -882 -1.139 -2.021
Hedensted 851 1.506 2.357
Horsens -560 2.600 2.040
Kolding 814 1.030 1.844
Middelfart 798 1.574 2.372
Norddjurs -248 27,5 -400,5
Odder 543 830 1.373
Randers -1.459 567,5 -891,5
Silkeborg 737 3.081 3.818
Skanderborg 462 1.560 2.022
Syddjurs 405 1.215 1.620
Vejen -876 268 -608
Vejle 1.079 1.171 2.250
Århus 454 -3.198 -2.744
Østjylland i alt 1.655 12.370 13.845

Tallene for perioden 1993-2000 er udarbejdet på baggrund af data fra den tidligere kommuneinddeling ved dataserien BEV1 (Danmarks Statistik).

Tallene for perioden 2001-2007 er udarbejdet på baggrund af data fra den tidligere kommuneinddeling ved dataserien BEV1 og BEV 107 (Danmarks Statistik).

Bilag G Dele af Danmark, hvor tilflyttere til Østjylland kommer fra 2007

Bilag G  Dele af Danmark, hvor tilflyttere til Østjylland kommer fra 2007

Bilag H Aldersgruppefordeling af tilflyttere til Østjylland

Bilag H  Aldersgruppefordeling af tilflyttere til Østjylland


Fodnoter

14 Langå tilfalder Randers, der har 74% af indbyggerne
15 Nørre Rangstrup tilfalder Tønder, der har 84% af indbyggerne.

16 89% af indbyggerne i Hedensted, resten i Vejle

17 Brædstrup tilfalder Horsens, der har 90% af indbyggerne

18 Egtved tilfalder Vejle, der har 89% af indbyggerne

19 82% af indbyggerne er nu under Kolding Kommune, resten i Haderslev.

20 Sønderhald tilfalder Randers, der har 53% af indbyggerne

21 Mariager tilfalder Mariagerfjord, de har 80% af indbyggerne

22 Langå tilfalder Randers, der har 74% af indbyggerne

23 Sønderhald tilfalder Randers, der har 53% af indbyggerne

24 Brædstrup tilfalder Horsens, der har 90% af indbyggerne

25 89% af indbyggerne i Hedensted, resten i Vejle

26 Egtved tilfalder Vejle, der har 89% af indbyggerne