By- og Landskabsstyrelsen

Indledning

Denne analyse indgår som en ud af tre analyser i projektet om byudviklingen i Østjylland, der på baggrund af Landsplanredegørelse 2006 er initieret af Miljøministeriet og gennemføres i samarbejde med Transportministeriet og de 17 kommuner med tilknytning til Østjylland. Det er målet med analysen at fremdrage materiale, som skal gøre det muligt at udarbejde en vision for Østjyllands fremtidige erhvervsmæssige funktioner og opgaver i relation til udlandet, Danmark og det øvrige Jylland.

Analysen består af fem elementer, delanalyser. Den første delanalyse fremlægger, hvad der i dag er Østjyllands erhvervsmæssige funktioner internationalt, nationalt og i relation til det øvrige Jylland. Den indeholder både en erhvervsanalyse og en analyse af arbejdskraftens kvalifikationer. Det skal herigennem søges forklaret, hvorfor der er så relativ høj vækst i Østjylland. Den anden delanalyse skal vurdere ændringerne i den geografiske lokalisering af erhvervene i Østjylland de senere år bl.a. med henblik på at vurdere bycentres, jernbanestationers og motorvejes betydning for lokalisering af forskellige erhvervstyper. For det tredje skal analysen fremlægge en vurdering af omfanget og karakteren af interaktionen mellem virksomhederne internt i Østjylland. Denne interaktion beskrives gennem relevante cases. Analysen af den interne arbejdsdeling i Østjylland skal dermed vurdere, om nogle byer og områder varetager bestemte opgaver i relation til det øvrige Østjylland, mens andre byer og områder varetager andre funktioner. Endelig skal analysen vurdere befolkningsudviklingen i Østjylland de senere år med henblik på at vurdere de kræfter, der ligger bag befolkningens bosætning internt i Østjylland. Sidst, men ikke mindst, vil analysen munde ud i en vurdering af de udviklingspotentialer, som Østjylland i fremtiden vil have, og hvilke forudsætninger, der er eller skal etableres for at realisere disse potentialer. Indledningsvis i rapporten er et kort resumé og rapportens hovedkonklusioner.

Vi vil gerne sige tak til Bue Nielsen og følgegruppen for to meget konstruktive møder og de mange gode forslag undervejs i processen, som bidrog til en større forståelse af dynamikken i Østjylland.