By- og Landskabsstyrelsen

Forord

Denne analyse “Erhverv og befolkning i Østjylland” er en af tre analyser udført som led i projektet “Byudvikling i Østjylland”, som er et samarbejdsprojekt mellem de 17 kommuner i tilknytning til Østjylland og staten ved Miljøministeriet (By- og Landskabsstyrelsen) og Transportministeriet (Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet).

De to øvrige analyser “Interaktion og infrastruktur i Østjylland” og “Landskabsområder i Østjylland” udgives samtidig med denne analyse.

Baggrunden for arbejdet i projektgruppen “Byudvikling i Østjylland” er, at Østjylland ser ud til at udvikle sig i retning af et sammenhængende område med stor vækst og en stigende interaktion mellem byerne. Konturerne af en ny millionby i Danmark er ved at blive tegnet. Det stiller Østjylland over for en række udfordringer, herunder samspillet mellem den fremtidige byudvikling og den trafikale infrastruktur, landskabsudnyttelsen og sikringen af fortsat vækst i Østjylland.

Den geografiske afgrænsning af Østjylland er bestemt ud fra det område, som har en betydelig kontakt til og interaktion med rækken af store byer fra Randers i nord til Kolding i syd, og fastlagt til de 17 kommuner, som indgår i samarbejdsprojektet “Byudvikling i Østjylland”.

Det har været målet med analysen at fremdrage materiale, som gør det muligt i samarbejdsprojektet at udarbejde en vision for Østjyllands fremtidige erhvervsmæssige funktioner og opgaver i relation til omverdenen og i forlængelse heraf at opstille mulige bud på den fremtidige funktionelle og fysiske udvikling og indretning af det østjyske område.

Analysen er udført i foråret 2008 af lektor Lars Winther og cand. scient. Anette Nissen, Institut for Geografi- og Geologi ved Københavns Universitet.

Det skal understreges, at analysens resultater, konklusioner og synspunkter er forfatternes egne og ikke nødvendigvis i overensstemmelse med samarbejdsprojektets.

Det er håbet, at analysen kan give inspiration til kommunernes, regionernes, statens og andres arbejde med byudvikling i Østjylland, såvel hver for sig som i relevante fællesskaber.

Peter Poupliers signatur

Peter Pouplier
kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen
Formand for Styregruppen for projektet “Byudvikling i Østjylland”