By- og Landskabsstyrelsen

Kolofon

Titel:
Vejledning om kommuneplanlægning

Forfatter:
Dorrit Røtzler Møller
Rasmus Hee Haastrup
Solveig Øster
David Trier Frederiksen
Helle Ina Elmer

Ansvarlig institution:
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Udgiver:
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Copyright:
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (Elektronisk udgave)
Ole Malling (Forsidefoto)

Emneord:
Kommuneplan, vejledning, fysisk planlægning, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Resume:
Vejledningen indeholder en gennemgang af planlovens bestemmelser om kommuneplaners dele: hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægningen og redegørelse. Den indeholder en gennemgang af lovens bestemmelser om revision og ændringer af kommuneplaner, herunder om planstrategier og kommuneplantillæg. Vejledningen indeholder desuden afsnit om kommuneplaners retsvirkning og gennemførelse, om klage og ekspropriation samt om reglerne om tilbageførsel af arealer til landzone. Endelig indeholder vejledningen et særligt afsnit om de overgangsregler, der gælder i tiden, indtil kommuneplanerne er opdateret, og retningslinjerne i "Regionplan 2005" er ophævet.

Sprog:
dan

URL:
http://www.blst.dk/Udgivelser/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-92256-46-1

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-09-17

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css