By- og Landskabsstyrelsen

Bilag: Oversigt over relevante landsplandirektiver

Denne oversigt indeholder forskrifter, der er bindende for kommunernes planlægning, og som er udstedt i medfør planlovens § 3.

Udvælgelsen af relevante landsplandirektiver er sket ud fra kriterier om, at direktivet skal have relevans i forbindelse med kommuneplanlægningen, og det skal have relevans for mere end en kommune. Landsplandirektiverne fra 1992-93 vedrørende etablering af asylcentre i en række kommuner er derfor fx ikke taget med i oversigten.

1.8.2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Fingerplan 2007
Nr. 408 af 1.5.2007 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
30.4.2007 Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland
30.3.2007 Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i Region Nordjylland
5.1.2007 Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø
Nr. 37 af 20.4.2006 Cirkulære om planlægning af arealanvendelse inden for en afstand af 500 meter fra risikovirksomheder
23.6.2005 Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005
Nr. 16 af 25.1.2002 Udbygning af det danske system for gastrasport fra Sydjylland til Sjællands østkyst
Nr. 100 af 10.6.1999 Planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller
Nr. 132 af 15.7.1998 Regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder
Nr. 56 af 30.4.1997 Udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen
Nr. 10 af 17.1.1994 Kommunale parkeringsfonde
Nr. 31 af 25.2.1991 Naturgaslager ved Stenlille
Nr. 145 af 10.11.1988 Arealudlæg til placering af specialdepoter for flyveaske og afsvovlingsprodukter fra kraftværker
Nr. 129 af 13.10.1988 Placering af landanlæg til en fast Storebæltsforbindelse mellem Halsskov og Knudshoved
Nr. 116 af 1.10.1986 Placering af depot(er) i hovedstadsområdet for afsvovlingsprodukter fra kraftværker
Nr. 14000 af 6.5.1986 Placering af TV-2 sendestationer
Nr. 8 af 5.2.1986 Placering af en sendestation til FM/TV-1 i hovedstadsområdet
Nr. 89 af 16.8.1985 Ændring af cirkulære nr. 109 af 26. maj 1981 om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark
Nr. 51 af 13.5.1985 Placering af to IHAWK raketeskadriller på Højstrup Øvelsesplads i Odense Kommune
Nr. 183 af 26.11.1984 Lokalplanforslag og zonelovsansøgning vedrørende arealer inden for 200 meters afstand på hver side af transmissionsledningerne for olie og naturgas
Nr. 14007 af 11.10.1984 Om varetagelse af offentlige myndigheders og koncessionerede virksomheders interesse i lands- og regionplanlægningen. (nu planlovens § 57a)
Nr. 14006 af 1.10.1984 Fastlæggelse af arealer til en naturgasledning fra Gevninge til elværket ved Kyndby
Nr. 14000 af 5.5.1982 Reservation af arealer til en rørledning for transport af råolie og kondensat fra Vesterhavet til Fredericia
Nr. 109 af 26.5.1981 Reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (3. reservationsetape samt tillæg til 1. reservationsetape). Ændret ved cirk. nr. 89 af 16. august 1985
Nr. 129 af 2.8.1979 Reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (2. reservationsetape)
Nr. 35 af 28.2.1978 Reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark (1. reservationsetape)