By- og Landskabsstyrelsen

D. Hovedstadsområdet

D.1. Indledning

Hovedstadsområdet omfatter i forhold til planloven kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

For hovedstadsområdet gælder særlige reguleringer, der supplerer lovens øvrige regler.

D.2. Byudvikling mv. i hovedstadsområdet

Byvæksten i hovedstadsområdet er siden 1948 søgt tilrettelagt ud fra en overordnet regional struktur med byudvikling i byfingre med tilknytning til jernbanenettet og det radiale vejnet og med friholdelse af grønne kiler imellem byfingrene, den såkaldte fingerbystruktur.

Kommuneplanlægningen skal sikre, at disse hovedprincipper videreføres. Byudviklingen skal således ske i byfingre i tilknytning til en banebetjening med S-tog, regionaltog og et overordnet vejnet, mens arealerne imellem byfingrene friholdes til regionale friluftsområder. De overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn, som er fastlagt i planlovens § 5 i og i § 5 j, stk. 1 og 3, er konkretiseret i et landsplandirektiv, der supplerer de almindelige regler om kommuneplaner.

D.3. Landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Miljøministeren har på grundlag af planlovens særlige regler for hovedstadsområdet i 2007 tilvejebragt et landsplandirektiv – Fingerplan 2007 – der fastsætter regler for byudvikling og rekreative hensyn mv. Der gælder forskellige regler inden for fire geografiske delområder, som konkret er afgrænset på kort i Fingerplan 2007: det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde. Landsplandirektivet erstatter de fleste retningslinjer i ”Regionplan 2005” for byudvikling mv., mens den resterende del af ”Regionplan 2005” bliver ved med at gælde indtil retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanerne. Kommunerne får hermed et grundlag for deres kommuneplanrevision og Region Hovedstaden og Region Sjælland for deres regionale udviklingsplaner.

Landsplandirektivet kan suppleres og ændres, når behovet opstår. Det vil fx blive suppleret med regler for detailhandel i hovedstadsområdet.