By- og Landskabsstyrelsen

Vejledning om kommuneplanlægning

Publikationens forside

Resumé

Vejledningen indeholder en gennemgang af planlovens bestemmelser om kommuneplaners dele: hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægningen og redegørelse. Den indeholder en gennemgang af lovens bestemmelser om revision og ændringer af kommuneplaner, herunder om planstrategier og kommuneplantillæg. Vejledningen indeholder desuden afsnit om kommuneplaners retsvirkning og gennemførelse, om klage og ekspropriation samt om reglerne om tilbageførsel af arealer til landzone. Endelig indeholder vejledningen et særligt afsnit om de overgangsregler, der gælder i tiden, indtil kommuneplanerne er opdateret, og retningslinjerne i "Regionplan 2005" er ophævet.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Denne publikation findes kun som netudgave