By- og Landskabsstyrelsen

Kemiske stoffer der kan føre til misdannelser i fisk

Indkredsning af stoffer ud fra deres biokemiske virkemekanisme

Publikationens forside

Resumé

Gruppen af miljøfarlige kemikalier, hormoner og lægemidler, der er under mistanke for at være årsagen til de misdannelser, man har observeret hos ålekvabben (Zoareces viviparus) i det danske marine miljø, er i nærværende rapport forsøgt indkredset. Specielt for kobber, kviksølv, TBT, bly, cadmium og dioxin er der fundet koncentrationer i fisk på et niveau, hvor man ikke kan udelukke en deformitetsskabende effekt.

Må citeres med kildeangivelse.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Denne publikation findes kun som netudgave