By- og Landskabsstyrelsen

Kolofon

Titel:
Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter

Forfatter:
Bjarne Moeslund

Ansvarlig institution:
Orbicon A/S

Udgiver:
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Copyright:
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (Elektronisk udgave)

Emneord:
Vand, vandløb, Water; waterstreams

Resume:
Rapporten er udarbejdet med fokus på grødeskæring som selvstændig disciplin. Den opsamler erfaring og viden, som vandløbsmyndighederne - kommuner og amter - sammen med andre har indhøstet gennem ca. 25 års forvaltning af vandløbene efter den gældende vandløbslov. Grødeskæring i forskellige egne af Danmark i såvel store som små vandløb behandles i publikationen. Den meget omfattende rapport skal danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig vejledning om grødeskæring, til brug for kommunerne i forbindelse med udførsel af de administrative forpligtigelser der er fastsat i vandløbsregulativerne med hensyn til grødeskæring af vandløb. Vejledningen udarbejdes i løbet af 2008.

Sprog:
dan

URL:
http://www.blst.dk/Udgivelser/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7279-794-6

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-04-11

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css