By- og Landskabsstyrelsen

1 Forord

Problematikken omkring grødeskæring i vandløb har i de senere år givet anledning til en række debatter, både med hensyn til afvanding af de vandløbsnære arealer og med hensyn til sikring af de natur- og miljømæssige forhold i og omkring vandløbene.

Debatten har bl.a. resulteret i nedsættelse af ”Vandløbsudvalget”, der i efteråret 2004 rapporterede et analysearbejde om konkrete problemstillinger omkring miljø- og afvandingsforhold i udvalgte nordjyske vandløb.

Med hensyn til administrationen af vandløb er der i forbindelse med kommunalreformen sket væsentlige ændringer. Fremover skal alle offentlige vandløb administreres og grødeskæres af de nye kommuner, som siden årsskiftet har været eneste vandløbsmyndighed.

Da vandløbene kan være meget forskellige inden for den enkelte kommune, både med hensyn til størrelse og hvilke interesser der knytter sig til dem, kan der være tale om store udfordringer i forbindelse med vedligeholdelse og dermed grødeskæring af vandløbene, således at natur- og miljøinteresserne såvel som afvandingsinteresserne tilgodeses i overensstemmelse med lovgivningen.

Rettes blikket fremad, vurderes vedligeholdelse af vandløbene at være et af de virkemidler der vil skulle bringes i anvendelse i kommunernes handleplaner, når Vandrammedirektivets krav til miljømål skal opfyldes.

Skov- og Naturstyrelsen har på den baggrund ladet Orbicon A/S udarbejde nærværende rapport - ”Grødeskæring i vandløb – erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter”.

Rapporten er udarbejdet med fokus på grødeskæring som selvstændig disciplin og opsamler og formidler den erfaring og viden, som vandløbsmyndighederne – kommuner og amter – sammen med andre med engagement og interesse i vandløb har høstet gennem ca. 25 års forvaltning af vandløbene efter den gældende vandløbslov.

Rapporten er udarbejdet på grundlag af viden om og erfaring med grødeskæring, indsamlet hos en række kommuner landet over, og omfattende erfaringer og viden fra både store og små vandløb fra forskellige egne af Danmark.

Projektet er gennemført under medvirken af en styregruppe med følgende medlemmer:

Erik Jørgensen, Dansk Landbrug
Søren Brandt, Kommunernes Landsforening
Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen (formand)
Lars Kjellerup Larsen, Skov- og Naturstyrelsen

Projektet er udført af Orbicon A/S med Bjarne Moeslund som projektleder.

Det er håbet, at rapporten kan tjene som kilde til inspiration, når omfanget af fremtidens vandløbsvedligeholdelse skal formuleres og fastlægges i regulativerne. Mange læsere vil utvivlsomt finde ny og brugbar viden i rapporten, og erfarne vandløbsfolk vil forhåbentlig kunne nikke genkendende til det meste af rapportens indhold.

Skov- og Naturstyrelsen

Juli 2007